Vi driver förändring genom nya lösningar, digitalisering och mätbarhet

Vårt syfte är att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle

Vi vill vara med och skapa morgondagens hållbara infrastruktur, och vi har en möjlighet – och ett ansvar – som investerare och grundare av nya företag att agera. Vi ser oss som en möjliggörare av omställningen och letar aktivt efter projekt där vi kan skapa storskalig förändring för miljön och samhället i stort.

De investeringar som vi gör behöver inte nödvändigtvis vara hållbara från början, vi ser också ett stort behov av att investera i företag och tillgångar som behöver ställa om. Vårt fokus kommer att vara att driva omställningen genom vårt ekosystem av hållbara lösningar och mäta och förbättra kraften i omställningen genom digitalisering och mätbarhet. Läs mer om vår hållbarhetsambition och våra tre fokusområden nedan.

Vi är stolta medlemmar av UN Global Compact.

Vår hållbarhetsambition

Vår hållbarhetsambition bygger på tre pelare.

Accelerera den gröna omställningen mot nettonoll för infrastrukturtillgångar

Infrastruktursektorn hör till de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Vi vill vara med och driva omställningen i branschen för att nå nettonollutsläpp och på så vis begränsa klimatpåverkan. Detta kommer att kräva innovation, förändring i allokering av resurser och kapital – och nya former av samarbeten mellan olika sektorer och partners.

Som ett led i det här arbetet har vi ökat våra investeringar i bolag som sänker CO2 avtrycken inom infrastruktur och byggsektorn, där Cemvision är ett konkret exempel.

Polar Structure är numera också en del av Net Zero Built Enviroment Council – ett globalt forum grundat av McKinsey med syfte att identifiera de lösningar som krävs för att sänka CO2 utsläpp kopplat till den byggda miljön.

 

Utveckla de mest resurseffektiva tillgångarna genom ledande digital teknologi

Infrastruktursektorn har historiskt haft en låg grad av digitalisering, något vi anser måste förändras. Vi ser uppkoppling och mätbarhet som en nödvändighet för att uppnå nettonollutsläpp.

Polar Structure har byggt en stark position inom LoRaWAN och IoT genom European Connectivity Networks. Vi kommer använda den plattformen för att digitalisera våra företag och tillgångar för att på så sätt driva hållbarhetsarbetet framåt.

 

Skapa morgondagens trygg och moderna arbetsplats

Vi vill vara med och skapa ett mer jämställt samhälle med större mångfald. Vi har tagit fram ett antal policys som beskriver våra värderingar och riktlinjer gällande hållbarhet och som sätter minimikraven för alla Polar Structure-grundade företag, deras medarbetare och leverantörer.

Vi har en ”nollvision” för arbetsrelaterade skador och arbetar tillsammans med våra affärspartners för att nå detta mål. Under 2022 införde vi som ett led i arbetet en förstärkt och anonymiserad visselblåsarfunktion med tredje part (mer information nedan).

 

Visselblåsning

Polar Structure värnar högsta möjliga transparens, ärlighet och ansvarsskyldighet. I linje med detta förväntar vi oss att medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och andra relevanta parter som arbetar med oss använder möjligheten att att larma om misstänkta oegentligheter inom ramen för Polar Structures arbete. Läs mer om hur du anmäler ett ärende genom vår externa visselblåsarfunktion CRD.

Läs mer

Våra policies

Våra policys nedan beskriver våra värderingar och riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Alla Polar Structure-grundade företag måste följa våra policys.

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Uppförandekod för partners

Uppförandekod för medarbetare

The Polar Structure Initiative Foundation

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure kan göra som en kommersiell aktör. Organisationen ger ekonomiskt stöd till initiativ som adresserar aktuella utmaningar inom infrastruktursektorn. Polar Structure donerar en del av sina årliga intäkter till stiftelsen.

Läs mer

#hållbarhet

Smarta vattenmätare för en säker och hållbar vattenförsörjning

Världen står inför komplexa miljömässiga och infrastrukturella utmaningar, och behovet av smarta och hållbara lösningar blir alltmer akut. Ett viktigt...

Läs mer

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte...

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö...

Läs mer