Vi driver förändring genom nya lösningar, digitalisering och mätbarhet

Vårt syfte är att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle

Vi vill vara med och skapa morgondagens hållbara infrastruktur, och vi har en möjlighet – och ett ansvar – som investerare och grundare av nya företag att agera. Vi ser oss som en möjliggörare av omställningen och letar aktivt efter projekt där vi kan skapa storskalig förändring för miljön och samhället i stort.

De investeringar som vi gör behöver inte nödvändigtvis vara hållbara från början, vi ser också ett stort behov av att investera i företag och tillgångar som behöver ställa om. Vårt fokus kommer att vara att driva omställningen genom vårt ekosystem av hållbara lösningar och mäta och förbättra kraften i omställningen genom digitalisering och mätbarhet. Läs mer om vår hållbarhetsambition och våra tre fokusområden nedan.

Vi är stolta medlemmar av UN Global Compact.

Vår hållbarhetsambition

Vår hållbarhetsambition består av tre delar

Accelerera den gröna omställningen mot nettonoll utsläpp för infrastrukturtillgångar

Infrastruktursektorn hör till de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Vi vill vara med och driva omställningen i branschen för att nå nettonollutsläpp och på så vis begränsa klimatpåverkan. Detta kommer att kräva innovation, förändringar i allokeringen av resurser och kapital – och nya former av samarbeten mellan olika sektorer och partners. För att förstå vad som krävs, och komma vidare i arbetet framåt, ska vi under 2022 ta fram tydliga och konkreta planer för hur vi ska uppnå koldioxidneutralitet för våra operationella Polar Structure-grundade företag.

Utveckla de mest resurseffektiva tillgångarna genom ledande digital teknologi

Infrastruktursektorn har historiskt sett haft en låg grad av digitalisering, något vi anser måste förändras. Vi ser konnektivitet och mätbarhet som en nödvändighet för att uppnå nettonollutsläpp. Polar Structure har byggt en stark position inom LoRaWAN och IoT genom European Connectivity Networks. Vi kommer använda den plattformen för att digitalisera våra företag och tillgångar för att på så sätt driva hållbarhetsarbetet framåt.

Skapa morgondagens trygga och moderna arbetsplats

Vi vill vara med och skapa ett mer jämställt samhälle med större mångfald. Vårt mål är att för de operationella företag som vi själva har grundat minst ha 40% av det underrepresenterade könet i styrelse och ledningsgrupp. Vi har tagit fram ett antal policys som beskriver våra värderingar och riktlinjer gällande hållbarhet och som sätter minimikraven för alla Polar Structure-grundade företag, deras medarbetare och leverantörer. Vi har en ”nollvision” för arbetsrelaterade skador och arbetar tillsammans med våra affärspartners för att nå detta mål.

Vårt ESG-ramverk – ett sätt att bedöma och utveckla portföljbolagens hållbarhetsarbete

Vi har tagit fram ett ramverk som bygger på våra tre övergripande hållbarhetsmål. Ramverket definierar aktiviteter som vi anser skapar värde utifrån ett ESG-perspektiv och ligger till grund för due diligence-processen. Efter investeringen är gjord tas en handlingsplan fram utifrån hur väl företaget uppfyller kriterierna och denna följs sedan kontinuerligt upp tillsammans med portföljbolagen.

Visselblåsning

Polar Structure värnar högsta möjliga transparens, ärlighet och ansvarsskyldighet. I linje med detta förväntar vi oss att medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och andra relevanta parter som arbetar med oss använder möjligheten att att larma om misstänkta oegentligheter inom ramen för Polar Structures arbete. Läs mer om hur du anmäler ett ärende genom vår externa visselblåsarfunktion CRD.

Läs mer

Våra policies

Våra policys nedan beskriver våra värderingar och riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Alla Polar Structure-grundade företag måste följa våra policys.

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Uppförandekod för partners

Uppförandekod för medarbetare

The Polar Structure Initiative Foundation

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure kan göra som en kommersiell aktör. Organisationen ger ekonomiskt stöd till initiativ som adresserar aktuella utmaningar inom infrastruktursektorn. Polar Structure donerar en del av sina årliga intäkter till stiftelsen.

Läs mer

#hållbarhet

ÅTERPUBLICERAT: Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda...

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar fastigheten Grönfinken 1 i Borås innehållande studentlägenheter samt dagli...

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

ÅTERPUBLICERAT: Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoR...

Läs mer