Grön energi


Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Förnybar energi (t.ex. solenergi)
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energi är en av de sektorer som har bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, men också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. Fram till år 2030 skulle utsläppen kunna minskas med mer än 50 procent enbart genom elektrifiering och energieffektivisering.

Elektrifieringen är en historisk möjlighet men innebär samtidigt att vår totala energiproduktion behöver fördubblas fram till 2040. För att kunna åstadkomma detta behöver vi möjliggöra för intermittenta energikällor, såsom sol och vind, att kunna stärka upp energisystemet för årets alla dagar. Smarta elnät och energilagringssystem med olika stödtjänster kommer vara avgörande för att skapa stabilitet och trygghet i såväl det nationella, som lokala nätet.

Vi har grundat Polar Energy Solutions för att adressera de utmaningar vi ser kopplat till den gröna omställningen av energi. Framför allt handlar det om att erbjuda stödtjänster och kapacitetslösningar i syfte att skapa trygghet i de lokala elnäten. Genom trygghet och stabilitet i elnäten skapas möjligheter till en hållbar utveckling och tillväxt av samhället. Här arbetar Polar Energy Solutions för en grön och digital omställning inom energisektorn ”As a Service”.

Vi är också medgrundare av Polar Capacity tillsammans med några av de mest erfarna personerna inom den svenska elmarknaden och som utgör företagsledning och styrelse för bolaget. Polar Capacitys erbjudande kommer bli avgörande för industrier, kommuner, och elnätsbolag som måste ha stabilitet, trygghet och tillförlitlighet i försörjningen av de lokala elnäten.

Läs mer på www.polarcapacity.se

Polar Capacityen effektoperatör som investerar i och hanterar lokal effektbalans för industrier, kommuner och lokala energibolag

Polar Capacity kompenserar obalansen i energisystemet genom samarbeten med lokala partners. Tillsammans bygger bolaget energilösningar som tillför och hanterar effekt på lokal nivå vilket möjliggör en hållbar omställning och tillväxt av samhället. Det gör att kommuner och företag inte behöver vänta på långsam nätutbyggnad eller storskaliga energilösningar i andra delar av landet. Vi erbjuder ”Capacity-as-a-service”, det vill säga våra kunder köper effekt när det uppstår ett behov.

Genom att tillföra kapacitet lokalt minskas behovet av dyra investeringar i elnät på nationell och regional nivå, samtidigt som den lokala försörjningstryggheten ökar. När industriprocesser och transporter elektrifieras betyder mer lokal kapacitet att olika samhällssektorer kopplas samman på ett effektivt sätt.

Polar Capacity är teknikneutrala och investerar i den för ändamålet bästa lösningen. Oavsett om det handlar om balansering, lagring eller tillförsel. Behövs tillförsel sker det med gas/motorer/turbiner som drivs av lokalt cirkulärt producerad förnybar biogas. Allt i partnerskap med lokala energibolag, industrier och kommuner.

Investeringsområden

•   Hamnar
•   Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

 

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer. Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Läs mer

Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Läs mer