Digitala lösningar


Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter. En stor utmaning ligger i hur vi kan göra befintlig infrastruktur mer hållbar och effektiv. Här ser vi att mätbarhet och smart styrning kommer att vara avgörande för den gröna omställningen.

Förändringar i lagstiftningen har också gjort det både praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägare och samhällen att använda lokal nätverksinfrastruktur. Den pågående utvecklingen av IoT och uppkopplade produkter gör det möjligt för fastighetsägare att bli mer energieffektiva och resurssmarta.

Tekniken finns redan och den möjliggör att kunna nyttja existerande infrastruktur på ett smartare, grönare och mer hållbart sätt. Tillämpningsområdena är närmast obegränsade. Inom fastighetssektorn innebär t.ex. smarta byggnader att energiförbrukningen kan reduceras med 15–20% och kostnaderna reduceras ännu mer för den som äger fastigheten.

När det kommer till vattenförsörjning kan användandet av smarta mätare reducera mängden vatten som läcker från ledningar, förenkla reparationer och ge kunder en större kontroll över sin vattenkonsumtion. I dagsläget uppskattas t.ex. 30% av allt vatten läcker ut från vattenledningarna runt om i Europa. Fram tills nu har det varit svårt att kunna monitorera, lokalisera och åtgärda läckorna men med smarta mätare möjliggörs detta. Resultatet är att vattenkonsumtionen kan reduceras, driftkostnader minska samtidigt som trygghet skapas för en kritisk resurs såsom vatten. Vi På Polar Structure vill bygga det bästa och mest kostnadseffektiva IoT-nätverket med utgångspunkt i LoRa-tekniken för att möjliggöra alla dessa samhällsnyttiga tillämpningar.

Polar Structure är majoritetsägare i Netmore, en ledande IoT-operatör som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN (se faktaruta). Netmore besitter viktiga pusselbitar för att kunna ställa om till en modern och hållbar utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Tillsammans med Netmore har vi även grundat European Connectivity Networks som bygger och driver det nät som möjliggör den digitala omställningen för städer och samhällen i Sverige, Norden och övriga Europa.


Om LoRaWAN – faktaruta

LoRa = Long Range och utgör det fysiska lagret för kommunikationen som  möjliggör överföring av data över långa sträckor med mycket låg strömförbrukning.

WAN = Wide Area Network och utgör själva nätverksprotokollet.

LoRaWAN gör det möjligt att förbättra och effektitivisera flera olika samhällsfunktioner och spara både tid och pengar. Användningsområdena är närmast obegränsade, förutom att detektera läckor och spara vatten så kan tekniken användas för energioptimering i fastigheter, tracking av tillgångar, samt olika typer av smart-cityapplikationer, såsom t.ex. uppkopplande soptunnor.

LoRaWAN anses av många bedömare ha det just nu snabbast växande IoT-ekosystemet i världen av både applikationer, sensorer och mätare.

IoT i praktiken

Smarta mätare reducerar vattenkonsumtion och skapar trygghet i kritiska samhällssystem

Polar Structure har under året gjort investeringar inom digitala lösningar för att kunna skapa mätbarhet och trygghet i kritiska samhällssystem med hjälp av IoT. Under 2022 blev Polar Structure majoritetsägare i Netmore, en ledande IoT-operatör som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Netmore besitter viktiga pusselbitar för att kunna ställa om till en modern och hållbar utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Ett konkret exempel på hur teknologin kan användas för att se till att tillgångar används mer resurseffektivt är ett samarbete med brittiska Yorkshire Water som vårt portföljbolag Netmore ingick under hösten 2022.

Enligt en rapport från den brittiska regulatorn Ofwat läcker det ut ca 2,9 miljarder liter vatten varje dag i Storbritannien. Per år innebär det häpnadsväckande 1,06 biljoner liter vatten, eller motsvarande 426 875 olympiska simbassänger. Utrullningen av smarta mätare blir här ett viktigt verktyg i syfte att detektera läckor, spara vatten och på bästa sätt nyttja den begränsade resurs som vattnet utgör, samtidigt som klimatavtrycket kan minskas.

Affären innebär i korthet att smarta vattenmätare monteras hos Yorkshire Waters kunder. Den smarta vattenmätaren gör bland annat att Yorkshire Water tidigt kan detektera läckage och därmed åtgärda pågående läckage omgående. Vidare kommer kunderna få möjlighet att i realtid följa sin vattenförbrukning och därigenom kunna fatta bättre beslut kring hur, samt mängden vatten de nyttjar.

Projektet öppnar dörrarna för fler samhällsnyttiga IoT-tillämpningar och utgör ett konkret exempel på hur tekniken kan bidra till effektivisering, mätbarhet och trygghet i kritiska samhällsystem

Investeringsområden

•   Hamnar
•   Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

 

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer. Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Läs mer

Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Stödtjänster (effekt/kapacitet)
  • Förnybar energi
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energisektorn är en av de sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, och därmed också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. För att detta ska kunna ske behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem.

Läs mer