Våra lösningar

Vi adresserar utmaningar inom infrastruktursektorn

Polar Structures investeringsfokus sträcker sig över en rad olika sektorer.


Investeringsområden

•   Tågdepåer
•   Bangårdar
•   Växlar

Järnväg

Utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn är avgörande för en omställning till nettonoll. Inrikestransporter står för cirka 20 procent av EU:s totala utsläpp där bilar, lastbilar och bussar står för inte mindre än cirka 95 procent av utsläppen. Järnvägsnätet spelar därför en avgörande roll i övergången till ett mer hållbart samhälle. Investeringar i järnvägsinfrastruktur har historiskt sett varit bristfällig men järnvägen har blivit ett av EU:s och Sveriges högst prioriterade områden.

Vi har grundat Nordic Rail Estate för att möjliggöra en ökad användning av järnvägsnätet, vilket är en viktig del för både persontrafik och godstransporter. Genom att utveckla och äga moderna järnvägsanläggningar i strategiska lägen kan vi lösa problemet med bristen på tågunderhållsdepåer och omlastning för järnvägssektorn.


Investeringsområden

•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar
•   Hamnar

Logistik

Välfungerande leverantörskedjor har aldrig varit viktigare eftersom logistiksektorn spelar en allt viktigare roll i städernas och samhällets ekonomi. En hållbar och effektiv logistiksektor är till stor del beroende av välfungerande infrastruktur såsom järnväg, hamnar och lagerhållning.

Vi har grundat Nordic Distribution Center som utvecklar och förvaltar moderna och hållbara logistikanläggningar i strategiska lägen. På så sätt möjliggör vi en sömlös övergång mellan järnvägstransporter och utsläppsfri sista milen-logistik till städerna.


Investeringsområden

•   Ready-to-build land

Mark

Vi har grundat Polar Land som köper och äger strategiskt belägen mark och som förser andra portföljbolag med byggklar mark för utveckling av infrastrukturtillgångar och sista milen-logistik.


Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Förnybar energi (t.ex. solenergi)
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Energi

Energisektorn är en av de sektorer som har bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, men också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. Fram till 2030 skulle mer än 50 procent av utsläppsreduktionen kunna uppnås genom energieffektivisering och elektrifiering. För att detta ska ske i stor skala behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem. Det sistnämnda behövs för att hantera utbyggnaden av förnybar el och ökat elbehov, vilket säkrar ett välfungerande kraftsystem.

Vi har grundat Polar Energy Solutions som, förutom att förse våra portföljbolag med hållbar energi, driver den gröna och digitala omställningen inom energisektorn ”As-a-Service”.


Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G

Digitala lösningar

Digitalisering och konnektivitet spelar en avgörande roll i dagens samhälle. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden för att kunna säkerställa moderna och hållbara samhällen. Förändringar i lagstiftningen har gjort det både praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägare och samhällen att använda lokal nätverksinfrastruktur. Den pågående utbyggnaden av rikstäckande IoT-nätverk gör det möjligt för fastighetsägare och företag att mäta och öka effektiviteten genom att t.ex. minska vatten- och energiförbrukning eller behovet av underhåll av vissa tillgångar.

Vi har grundat European Connectivity Network som bygger ett europeiskt LoRaWAN-nätverk för IoT och som kommer att utgöra grunden för all digitalisering av våra infrastrukturtillgångar.


Areas of investment

  • Gräsrotsinvesteringar
  • Forskningsprojekt

Innovation

Opportunistiska investeringar med en innovativ och hållbar affärsidé som kan skapa mervärde för Polar Structures ekosystem.